flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ У  Білокуракинському районному СУДІ Луганської області

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням зборів суддів
Білокуракинського районного суду

 Луганської області
від  27 січня 2015 року
(протокол №1)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу 
у  Білокуракинському районному суді Луганської області

1. Загальні положення

1.1. Дані Засади розроблені на виконання п. 1.4.9. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (у редакції рішення Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 25) (далі – Положення).

1.2. Даними Засадами врегульовано питання, що стосуються порядку функціонування автоматизованої системи документообігу в Білокуракинському районному суді Луганської області, віднесені до компетенції зборів суддів, згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення, до яких належать:

-запровадження  спеціалізацїї суддів з розгляду категорій судових справ;

-визначення кількісного  складу  суддів для розгляду категорій справ;.

 засади формування колегій суддів для розгляду  кримінальних справ, у тому числі засади формування колегії суддів без здійснення повторного автоматизованого розподілу судових справ у випадках, визначених Положенням;
- особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів;
- інші питання, віднесені до компетенції зборів суддів, щодо порядку функціонування автоматизованої системи документообігу в Білокуракинському районному суді Луганської області.

2. Повноваження зборів суддів щодо розгляду питань, які стосуються порядку функціонування автоматизованої системи

2.1. Збори суддів Білокуракинського районного суду Луганської області мають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням.

2.2. Збори суддів мають право:
- визначати та затверджувати Засади використання автоматизованої системи документообігу суду;
- запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ;
- визначати склад постійних судових колегій суду;
- визначати для колегій суддів резервних суддів на заміну основного судді зі складу колегії суддів у разі неможливості останнім здійснювати правосуддя;
- визначати засади формування колегії суддів без здійснення повторного автоматизованого розподілу судових справ у випадках, визначених Положенням;
- встановлювати строк, за який до початку відпустки судді, щодо нього не розподіляються судові справи;
- визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у випадках, визначених Положенням, зокрема, знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів;
- визначати коефіцієнт складності категорій судових справ;
- визначати коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи;
- зменшувати навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, із встановленням відповідного коефіцієнту адміністративної посади;
- визначати необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи;
- розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом;
- приймати рішення з інших питань, віднесених до їх компетенції згідно з Законом та Положенням.

3. Розподіл судових справ

3.1. Згідно з вимогами Положення в суді застосовується:

-автоматизований розподіл судових справ);
- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;
- повторний автоматизований розподіл судових справ.

3.2. Автоматизований розподіл справ

3.2.1. При автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя із числа суддів з урахуванням їх спеціалізації.

3.2.2. Розгляд конкретної кримінальної справи колегіально складом  суддів, відповідно до ч.ч.2,3 ст.  31 КПК України здійснюється складом суддів та під головуванням судді, визначеного автоматизованою системою документообігу суду, а за необхідності - резервного судді .

Після визначення автоматизованою системою головуючого судді, склад колегії суддів автоматично визначається автоматизованою системою згідно зі спеціалізацією, та відображається у Протоколі автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

3.3. Повторний автоматизований розподіл

3.3.1. Повторний автоматизований розподіл справ між суддями здійснюється у наступних випадках:
а) у разі задоволення відводу або самовідводу судді (або складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду (п. 2.3.49 Положення);
б) винятково у разі, коли головуючий суддя у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справ(и) (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо головуючого судді на строк, що призводить до порушення строків вирішення справ(и) (п. 2.3.50 Положення);
в) у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо) (п. 2.3.52 Положення).

3.3.2. Повторний автоматизований розподіл судових справ у всіх випадках здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), а у випадку, визначеному абз. 2 п. п.3.3.4, – також за рішенням зборів суддів, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

3.3.3. Повторний автоматизований розподіл справ не здійснюється у разі неможливості виконання суддею (суддями), які входять до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є головуючим суддею у судовій справі.

У таких випадках, замість відсутнього судді (суддів), до складу колегії для розгляду  кримінальної справи залучається резервний суддя (судді), відповідно до п. 4.8 цих Засад, або судді відповідно до п. 4.9 цих Засад.

3.3.4. У випадках, передбачених п. п. б) п. 3.3.1, передача справи для здійснення повторного автоматизованого розподілу здійснюється суддею (помічником судді) за актом прийому-передачі.

У разі, якщо залишок нерозглянутих справ, що передаються для здійснення повторного автоматизованого розподілу з підстав, передбачених п. п. б) п. 3.3.1, перевищує 5 справ, повторний автоматизований розподіл здійснюється виключно на підставі відповідного рішення зборів суддів.

3.3.5. Не підлягають повторному автоматизованому розподілу з підстав, визначених п. п. б) п. 3.3.1 (крім випадку перебування судді у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду дитиною до досягнення трьох років), справи:
- провадження у яких зупинене (а підстави, з яких провадження було зупинене, не відпали);
- у яких постановлено ухвалу про залишення позовної заяви без руху;
.


3.4. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

3.4.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

3.4.2. Раніше визначеному в судовій справі судді передаються також:
уточнені та додаткові  позовні заяви, зустрічні позовні заяви,

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;
- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- судові справи про перегляд заочного рішення;-

- клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

- позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;
- заяви про скасування заходів  забезпечення, застосованих у межах відповідної судової справи;
- заяви про відновлення втраченого судового провадження;
- заяви про забезпечення позову, доказів.

3.4.3. Зазначені у п. 3.4.2. справи та матеріали передаються головуючому судді на підставі Протоколу передачі судової справи раніше визначеному судді, що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду, із зазначенням прізвища тільки головуючого  судді.

3.4.4. У разі неможливості виконання раніше визначеним у справі головуючим суддею обов’язків судді (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) на момент надходження справи до суду:
а) судові справи, зазначені у п. 3.4.1, підлягають автоматизованому розподілу;
б) заяви про забезпечення позову, доказів, інші заяви (клопотання), строк розгляду яких спливає у період тимчасової відсутності судді, підлягають автоматизованому розподілу. Після того, як минули обставини, які унеможливлювали виконання раніше визначеним у справі суддею обов’язків судді, матеріали щодо розгляду відповідної заяви передаються останньому за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду;
в) усі інші судові справи та матеріали із зазначених у п. 3.4.2 автоматизованому розподілу не підлягають і передаються головуючому судді після закінчення періоду його відсутності на роботі.

3.4.5. Розгляд справ та матеріалів, зазначених у 3.4.2, не враховується при визначенні коефіцієнта навантаження судді, крім випадків, визначених п. 2.3.47 Положення.

3.4.6 Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

4. Особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ 
у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів

4.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цього Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення зазначених обставин.

4.2. Автоматизований розподіл судових справ між суддями, крім справ, визначених у п. 4.3, здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 4.1. обставин.

4.3. У разі настання обставин, зазначених у підпункті 5.1, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян здійснюється головою суду, (крім тих, які розглядаються слідчим суддею) у наступному порядку:

4.3.1. із загального списку суддів, сформованого в алфавітному порядку, визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент визначення головуючого судді;

4.3.2. із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент визначення судді, незалежно від навантаження, визначається перший у списку суддя для розгляду конкретної судової справи;

Підставою для визначення головуючого судді у справах, зазначених в п. 4.3, є розпорядження голови суду, належним чином засвідчена копія якого долучається до матеріалів  справи.

4.4. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 4.1, до автоматизованої системи вноситься передбачена цим Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції (справ) до суду, а також інформація про її (їх) розподіл.